Merge Server Attendance

266

Thời gian hoạt động :
12/01, 2023 – 9/2, 2023 (Trước khi bảo trì)

Chi tiết hoạt động :
Chỉ cần trực tuyến trong trò chơi trong 5 phút và nhận vật phẩm MIỄN PHÍ!!!.

Day Image Item Name
1 [Event] Legendary Grade Set Equipment selection box x1
2 [Event] Legendary Grade Enhancement Material Box II x5
3 Star’s Blessing (7 Days) Box x1
4 [Bind on Use] Level 6 Runestone Selection Chest x2
5 Legendary Equipment Random Effect-Changer x3
6 Selection Radiant Luminus Box x1
7 [Event] Legendary Ring/Earrings Box x1