Phần thưởng đăng nhập hàng ngày & Online Tháng 12

137

Thời lượng sự kiện :

1/12 2022 – 29/12 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết sự kiện : 

  1. Đăng nhập game mỗi ngày nhận ngay item.
  2. Người chơi phải nhận thưởng theo thứ tự, không thể bỏ qua phần thưởng để nhận các phần thưởng khác.
  3. Trong trường hợp đăng nhập xong nhưng chưa nhận được vật phẩm trước khi thời gian diễn ra sự kiện, tất cả vật phẩm sẽ bị hủy.
  4. Bạn chỉ có thể nhận phần thưởng MỘT LẦN cho mỗi ID.
Login Date Reward Item
Image Details
1 [Account] Dull Enhancing Agent x10
2 Sandy Foothills Reward Box Key x2
3 Hunting Mana EXP +100% Potion (7 Days) x1
4 [Account] Dull Enhancement Element x4
5 Death EXP Recovery Scroll x1
6 Safe Enhancement Tool x1
7 Epic Equipment Random Effect-Changer x1
8 [Account] Faint Enhancing Agent x10
9 Laurel Wreath Piece x30
10 Faint Luminus Box x1
11 [Account] Faint Enhancement Element x3
12 Unstable Catalyst x1
13 Radiant Luminus Fragment x2
14 [Untradeable] Level 2 Transc. Runestone Selection Box x1
15 [Account] Radiant Enhancing Agent x10
16 Transcendent Stone x2
17 Hunting EXP Gain +200% Potion x1
18 [Account] Radiant Enhancement Element x3
19 Resurrection Scroll x1
20 Safe Enhancement Tool x2
21 Legendary Equipment Random Effect-Changer X1
22 [Account] Brilliant Enhancing Agent x10
23 Laurel Wreath Piece x30
24 Faint Luminus Box x1
25 [Account] Brilliant Enhancement Element x3
26 Unstable Catalyst x1
27 Radiant Luminus Fragment x3
28 [Bind] Level 5 Runestone Selection Chest x1

Thời lượng sự kiện :

1/12 2022 – 29/12 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết sự kiện : 

  1. Online trong trò chơi trong khoảng thời gian quy định để nhận các vật phẩm như được liệt kê.
  2. Khi ngày mới bắt đầu, thời gian online sẽ được thiết lập lại và bạn có thể online liên tục để nhận vật phẩm quy định.
  3. Trong trường hợp online xong nhưng không nhận được item Nếu sang ngày mới bắt đầu thì tất cả những item đó sẽ bị xóa.
  4. Bạn chỉ có thể nhận phần thưởng MỘT LẦN cho mỗi ID.
Login Time Reward Item
Image Details
30 Minutes [Event] Adventurer’s Enhancement Support Box x1
60 Minutes [Event] The Record of an Adventure x1
90 Minutes [Account] Dull Enhancing Agent x2
120 Minutes Uncommon Enhancement Rate Aid I x3
150 Minutes Radiant Hero’s Energy x1