Special Hot Time (1 ~ 15/12)

242

Thời gian hoạt động
1/12 2022 (Sau bảo trì) – 15/12 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết hoạt động :
Để chào mừng Class mới Soulbringer, x2 Tất cả ngày! 

Date Details
Every Monday – Thursday – Hunting EXP +100%
– Mana Exp +100%
Every Friday – Sunday – Hunting EXP +100%
– Mana Exp +100%
– Item Drop Rate +30%