Sự kiện: Chuẩn bị chào đón Hiệp sĩ ánh sáng! Đăng nhập và nhận các item miễn phí!

300

Thời gian sự kiện:
25 – 31 tháng 8 2022

Chi tiết sự kiện :
Chỉ cần đăng nhập vào trò chơi từ ngày 25 tháng 8 – ngày 31 tháng 8 năm 2022 trong thời gian 20.00 – 23.59 hrs. (GMT + 8) để nhận những item đặc biệt.

***1 ID có thể nhận item 1 lần mỗi ngày

NGÀY 1
Luminus Random Box x1
Epic Reset Scroll Selection Box x1
[Account] Blessed Refined Armor Enhance Stone x1
[Account] Blessed Refined Weapon Enhance Stone x1

 

NGÀY 2
Luminus Random Box x1
Radiant Lock Box x1
Epic Equipment Random Effect-Changer x1

 

NGÀY 3
Luminus Random Box x1
Blue Magic Stone x3
Purple Magic Stone x1

 

NGÀY 4
Luminus Random Box x1
Pet Skill Change Ticket x3
Pet Name Change Ticket x1

 

NGÀY 5
Luminus Random Box x1
Legendary Reset Scroll Selection Box x1
[Account] Blessed Refined Armor Enhance Stone x1
[Account] Blessed Refined Weapon Enhance Stone x1

 

NGÀY 6
Luminus Random Box x1
Brilliant Lock Box x1
Legendary Equipment Random Effect-Changer x1

 

NGÀY 7
Faint Luminus Box x1
Star’s Blessing (7 Days) x1
Storage Keeper Caller (7 Days) x1
General Goods Merchant Caller (7 Days) x1