Sự kiện: Daily Elyon Box

311

Thời gian hoạt động:
15-30 tháng 9 2022 (00:59) (GMT+8)

Chi tiết hoạt động:
Vào game trong thời gian diễn ra sự kiện để nhận Daily Day 1 Elyon Box qua hộp quà.
(Sau khi mở hộp, sẽ nhận được các item cần thiết và sau 23 giờ sẽ mở lại hộp.)
* 1 ID được 1 hộp *
** Nên mở hộp item đúng lúc. **
***Daily Elyon Box sẽ bị xóa sau khi thời gian sự kiện kết thúc. ***

DAY 1 – 3
Daily Elyon Token x1
[Account] Refined Enhance Stone Selection Box x2
Radiant Lock Box x1
Daily Elyon Box x1

 

DAY 4 – 5
Daily Elyon Token x1
Epic Equipment Random Effect-Changer x1
Radiant Lock Box x1
Daily Elyon Box x1

 

DAY 6
Daily Elyon Token x2
Legendary Equipment Random Effect-Changer x1
Brilliant Lock Box x1
Daily Elyon Box x1

 

DAY 7
Daily Elyon Token x2
Legendary Equipment Random Effect-Changer x1
Brilliant Lock Box x1

 

Daily Elyon Token Shop
Image Item Name Coins to be Redeemed Time to Redeemed
Tigris Battle Potion II 1 Unlimited
Safe Enhancement Tool 1 3
Hunting EXP Gain +200% Potion 1 3
Hunting Mana EXP +200% Potion 1
3