Sự kiện: Điểm danh Elyon Play

472

Luôn online và nhận các item miễn phí!

Thời gian hoạt động :
1–15 tháng 9, 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết hoạt động :
1. Chỉ cần online trong trò chơi trong khoảng thời gian quy định để nhận các item theo quy định.
2. Khi ngày mới bắt đầu, thời gian onliine sẽ reset và bạn có thể online liên tục để nhận các vật phẩm đã định.
3. Trong trường hợp online hoàn tất nhưng không nhận item. Nếu một ngày mới bắt đầu, tất cả các item đó sẽ bị xóa.
4. 1 ID chỉ có thể tham gia vào một nhân vật.

Time Reward Item
Image Item Name
30 minute Proof of the Prophet’s Baptism
60 minute Laurel Wreath Piece x10
90 minute [Account] Weapon Enhance Stone x2
120 minute [Account] Arrmor Enhance Stone x2
150 minute Oort Cloud Fragment x1

 

Elyon Attendance Token Shop

Image Item Name
Oort Cloud Fragment

 

Elyon Attendance Token Shop
Image Item Name Exchange Coin Qty per ID
Radiant Luminus Converter 20 1
Faint Luminus Box 15 1
Dull Luminus Box 6 1
Curious Luminus Box 2 2
Pet Registration: Yellow Striped Cat (Permanent) 7 1
Pet Skill Change Ticket 1 5
Magic Stone Box 1 10