[Sự kiện khởi động] Quà Growth Box cho tất cả mọi người!

509

Thời gian sự kiện:

7/7 2022, 1200H – (cho đến khi có sự thay đổi)

Chi tiết sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi người chơi tạo nhân vật và vào game, họ sẽ nhận được “Growth Box” trong kho của họ. “Growth Box” chỉ có thể được mở khi nhân vật của họ đạt đến các level khác nhau và sẽ nhận được các item sau:

Lv. 23 Growth Box
Items Chi tiết
Pet Registration: Blue Dragon (Limited Time) x1
Full Gear Kit (Blue Rank) x1
(Class-specific kit)
Grade 1 Sprout Luminus x1
Lv. 26 Growth Box x1

 


Lv. 26 Growth Box
Item Chi tiết
Level 5 Transc. Runestone [Skill Attibute] x1
Level 3 Fate Runestone x6
[Bind] Skill Attribute Summoning Scroll x1
(Class-specific items)
Lv. 29 Growth Box x1

 


Lv. 29 Growth Box
Items Chi tiết
Yellow Parrot x1
Full Gear Kit (Purple Rank) x1
(Class-specific items)
Lv. 32 Growth Box x1

 


Lv. 32 Growth Box
Item Chi tiết
[Bind] Level 4 Fate Runestone x3
Full Gear Kit (Purple Rank) x1
(Class-specific items)
[Bind] Skill Attribute Summoning Scroll x1
(Class-specific items)
Lv. 35 Growth Box x1

 


Lv. 35 Growth Box
Item Chi tiết
[Bind] Skill Attribute Summoning Scroll x1
(Class-specific items)
Blue Magic Stone x3
[Account] Refined Enhance Stone Selection Box x5
[Account] Enhance Stone Selection Box x10
Lv. 38 Growth Box x1

 


Lv. 38 Growth Box
Items Chi tiết
[Bind] Skill Attribute Summoning Scroll x1
(Class-specific items)
[Bind] Level 4 Fate Runestone x3
[Beginner] Mana EXP: 20,000 x1
[Beginner] Hunting EXP Gain +300% Potion x5
[Beginner] Hunting Mana EXP +200% Potion x5
Lv. 41 Growth Box x1

 


Lv. 41 Growth Box
Items Chi tiết
[Beginner] Mana EXP: 30,000 x1
Radiant Treasure Map Fragment x5
Sandy Foothills Reward Box Key x2
Transcendent Stone x1
Earrings Selection Box x1
Ring Selection Box x1
Lv. 42 Growth Box x1

 


Lv. 42 Growth Box
Items Chi tiết
[Beginner] Mana EXP: 40,000 x1
Sandy Foothills Reward Box Key x2
Transcendent Stone x1
Lv. 43 Growth Box x1

 


Lv. 43 Growth Box
Items Chi tiết
[Beginner] Mana EXP: 60,000 x1
Sandy Foothills Reward Box Key x2
Transcendent Stone x1
Lv. 44 Growth Box x1

 


Lv. 44 Growth Box
Items Chi tiết
[Bind] Moment of the Steal Equipment Box x1
[Account] Refined Enhance Stone Selection Box x5
Faint Equipment Upgrade Stone Selection Box x3
Epic Reset Scroll Selection Box x1
Lv. 45 Growth Box x1

 


Lv. 45 Growth Box
Items Chi tiết
[Beginner] Hunting EXP Gain +300% Potion x5
[Beginner] Hunting Mana EXP +200% Potion x5
[Account] Refined Enhance Stone Selection Box x5
Faint Equipment Upgrade Stone Selection Box x6
[Bind] Moment of the Steal Equipment Box x1

 

 

Các điều khoản và điều kiện:  

  • Các item trong “Growth Box” có thời hạn giới hạn. Nếu item hết hạn, sẽ không có bất kỳ khoản bồi thường nào.
  • PlayPark sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào về kết quả sự kiện hoặc yêu cầu phần thưởng.
  • PlayPark có quyền đình chỉ hoặc thực hiện hành động chống lại bất kỳ người dùng nào bị phát hiện vi phạm các chính sách được quy định trong Điều khoản Sử dụng, Chính sách Lạm dụng Người dùng và Quy tắc Ứng xử của chúng tôi mà không cần thông báo trước.
  • PlayPark có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với những điều đã đề cập ở trên mà không cần thông báo trước.
  • Tất cả các quyết định của PlayPark là quyết định cuối cùng và ràng buộc.