Sự kiện : Meteor Shower

374

Thời gian sự kiện :
18 tháng 8 – 1 tháng 9 năm 2022 (Trước bảo trì)

Chi tiết hoạt động :
Chỉ cần online 30 phút trong thời gian diễn ra sự kiện là có thể nhận được [Event] Observation Telescope từ cửa sổ check in.
Thì khi sử dụng item [Event] Observation Telescope sẽ nhận được nhiệm vụ sự kiện. Bạn có muốn đi ngắm sao cùng tôi không?
Hoàn thành nhiệm vụ để nhận[Event] Gift Full of Wishes item.

**[Event] Observation Telescope items sẽ hết hạn sau 1 ngày kể từ ngày chúng được nhận.
**Sau khoảng thời gian sự kiện, tất cả [Event] Observation Telescope items và  [Event] Gift Full of Wishes items sẽ bị xóa. Vui lòng sử dụng các item trước khi kết thúc thời gian sự kiện

Item Tên
[Event] Observation Telescope
[Event] Gift Full of Wishes

 

[Event] Gift Full of Wishes
Khi sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 item từ các item này.
Item Tên
Dimensional Mana Trail
Blue Sky Crystal
Violet Sky Crystal
Blue Starlight Magic Stone
Purple Starlight Magic Stone
Golden Starlight Magic Stone
Roaming Meteor Fragment