Sự kiện: Nhiệm vụ hàng ngày của Paladin

501

Thời gian hoạt động :
1 – 29 tháng 9 2022 (07:59) (GMT+8)

Chi tiết hoạt động :
Nhận nhiệm vụ từ NPC ở Foothold và đánh bại 50 quái vật trong khu vực Harth.
Sau khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được 1 vật phẩm Paladin’s Coat of Arms.
*** Có thể nhận nhiệm vụ 1 lần mỗi ngày (chỉ có thể nhận nhiệm vụ từ Class Paladin) *** 

Paladin’s Coat of Arms Shop

Image Item Name
Paladin’s Coat of Arms

 

Elyon Attendance Token Shop
Image Item Name Exchange Coin Qty
Tigris Battle Potion II 1 1
Safe Enhancement Tool 1 10
Hunting EXP Gain +200% Potion 1 1