Sự kiện Thời gian Nóng: Cuộc săn tháng 9

313

Thời gian hoạt động:

Ngày 1 tháng 9 năm 2022 (Sau bảo trì) – ngày 30 tháng 9 năm 2022

Chi tiết hoạt động:

Nhân EXP trong suốt thời gian diễn ra sự kiện từ 6:00 PM – 11:59 PM. Nó sẽ được chia thành 2 giai đoạn như sau:

Thời gian/Ngày: Chi tiết:
1-14 tháng 9 năm 2022 Hunting EXP +100%
15-30 tháng 9 năm 2022 Mana EXP +100%