Đăng nhập hàng ngày tháng 8 & Nhận thưởng Online

366

Thời gian sự kiện:

4/8/2022 – 1/9/2022 (Trước khi bảo trì máy chủ)

Chi tiết hoạt động: 

  1. Đăng nhập vào game mỗi ngày để nhận ngay item.
  2. Người chơi phải nhận phần thưởng theo thứ tự và bạn không thể bỏ qua phần thưởng để nhận các phần thưởng khác.
  3. Trong trường hợp đăng nhập xong nhưng bạn không nhận được vật phẩm trước khi thời gian diễn ra sự kiện, tất cả vật phẩm sẽ bị mất.
  4. Bạn chỉ có thể nhận phần thưởng MỘT LẦN cho mỗi ID.
Ngày đăng nhập Item
Ảnh Chi tiết
1 [Account] Enhance Stone Selection (2 mảnh)
2 Transcendent Stone (1 mảnh)
3 Hunting Mana EXP +100% Potion (7 ngày)
4 Safe Enhancement Tool
5 Death EXP Recovery Scroll
6 Big Rune Powder Pouch
7 Faint Luminus Fragment
8 Rare Reset Scroll Selection Box
9 Transcendent Stone (1 ngày)
10 Hunting EXP Gain +200% Potion (Giới hạn) 
11 [Không thể giao dịch] Level 2 Transc. Runestone Selection Box x1
12 Resurrection Scroll
13 Luminus Battle Support Box
14 [Account] Refined Enhance Stone Selection Box x1
15 Epic Reset Scroll Selection Box
16 Transcendent Stone (1 mảnh)
17 Hunting Mana EXP +100% Potion (Limited) (1 mảnh)
18 Safe Enhancement Tool (2 mảnh)
19 Death EXP Recovery Scroll
20 Large Rune Powder Pouch
21 Faint Luminus Fragment (2 mảnh)
22 Epic Equipment Random Effect-Changer
23 Transcendent Stone (1 mảnh)
24 Hunting EXP Gain +200% Potion (Giới hạn) 
25 Level 4 Runestone Selection Chest (1 mảnh)
26 [Account] Refined Enhance Stone Selection Box x1
27 [Account] Refined Enhance Stone Selection Box x1
28 [Account] Refined Enhance Stone Selection Box x1

Thời gian Sự kiện:

4/8/2022 – 1/9/2022 (Trước khi bảo trì máy chủ)

Chi tiết hoạt động:

  1. Chỉ cần online trong trò chơi trong khoảng thời gian quy định để nhận các item theo quy định
  2. Khi ngày mới bắt đầu, thời gian online sẽ được thiết lập lại và bạn có thể online liên tục để nhận các item đã định.
  3. Trong trường hợp online hoàn tất nhưng không nhận được item. Nếu một ngày mới bắt đầu, tất cả các item đó sẽ bị xóa.
  4. Bạn chỉ có thể nhận phần thưởng MỘT LẦN cho mỗi ID.
Thời gian  Item
Ảnh Chi tiết
30 phút Treasure Map Fragment
60 phút Laurel Wreath Piece x10
90 phút [Account] Weapon Enhance Stone (2 mảnh)
120 phút [Account] Arrmor Enhance Stone (2 mảnh)
150 phút Radiant Hero’s Energy