Sự kiện: Meet you at Harth tuần 2

272

Thời gian sự kiện
4 tháng 8 – 2 tháng 9, 2022 12:59AM (GMT +8)

Chi tiết sự kiện:
Đăng nhập vào game vào ngày 4/8 2022 để nhận các item trong hộp.  Meet you at Harth!

[Tuần 2] Daily Elyon Box thông qua Gift Box
(Sau khi mở hộp, sẽ nhận được các item cần thiết và sau 23 giờ sẽ mở lại hộp.)
*** Nên mở hộp vật phẩm trong khoảng thời gian ***

NGÀY 1
[Account] Blessed Enhance Stone Box x1
Radiant Enhancement Reset Scroll Selection Box x1
[2nd Week] Daily Day 2 Elyon Box x1

 

NGÀY 2
[Bind] Mysterious Rune Equipment Selection Box x5
Refined Mysterious Enhancement Tool x20
Unstable Mysterious Enhancement Tool x10
[2nd Week] Daily Day 3 Elyon Box x1

 

3 item được liệt kê dưới đây không còn hữu ích trong bản vá hiện tại, nhưng do “Meet you at Harth” được đưa ra trong sự kiện này.
Nó phải được mở liên tục để không thể lấy vật phẩm ra khỏi hộp. Bạn có thể bán NPC hoặc vứt bỏ chúng.

– [Bind] Mysterious Rune Equipment Selection Box
– Refined Mysterious Enhancement Tool
– Unstable Mysterious Enhancement Tool

Để đền bù, chúng tôi gửi 2 item cho mọi người trong hộp quà vào ngày 11/8 năm 2022 như
– [Bind] Level 4 Runestone Selection Chest x1
– Large Rune Powder Pouch x1

NGÀY 3
[Bind] Epic Set Armor Fixed Enhance Stone x1
Magic Stone Material Box x5
Radiant Lock Box x1
[2nd Week] Daily Day 4 Elyon Box x1

 

NGÀY 4
Radiant Equipment Upgrade Stone x1
Radiant Set Enhancement Rate Aid x2
[2nd Week] Daily Day 5 Elyon Box x1

 

NGÀY 5
[Account] Unstable Enhance Stone Selection Box x1
Hunting Mana EXP +200% Potion x2
Curious Luminus Box x1
[2nd Week] Daily Day 6 Elyon Box x1

 

NGÀY 6
[Bind] Epic Set Weapon Fixed Enhance Stone x1
[Account] Blessed Enhance Stone Box x3
[Event] Hunting EXP Gain +200% Potion x2
[2nd Week] Daily Day 7 Elyon Box x1

 

NGÀY 7
Faint Luminus Box x1