Sự kiện: Meet you at Harth Tuần đầu tiên

424

Thời gian sự kiện
4/8 – 1/9, 2022 11:59PM (GMT +7)

Chi tiết hoạt động:
Chỉ cần vào trò chơi vào ngày 4/8/2022 để nhận các item trong hộp. Meet you at Harth!  [Tuần đầu tiên] Daily Elyon Box thông qua Gift Box
(Sau khi mở hộp, bạn sẽ nhận được các vật phẩm cần thiết và sau 23 giờ sẽ mở lại hộp.)
*** Khuyến khích mở hộp vật phẩm theo khoảng thời gian ***

Ngày 1
[Account] Blessed Enhance Stone Box x1
Radiant Enhancement Reset Scroll Selection Box x1
[1st Week] Daily Day 2 Elyon Box x1

 

Ngày 2
[Bind] Mysterious Rune Equipment Selection Box x5
Refined Mysterious Enhancement Tool x20
Unstable Mysterious Enhancement Tool x10
[1st Week] Daily Day 3 Elyon Box x1

 

Ngày 3
[Bind] Epic Set Armor Fixed Enhance Stone x1
Magic Stone Material Box x5
Radiant Lock Box x1
[1st Week] Daily Day 4 Elyon Box x1

 

Ngày 4
Radiant Weapon Upgrade Stone x1
Radiant Set Enhancement Rate Aid x2
[1st Week] Daily Day 5 Elyon Box x1

 

Ngày 5
[Account] Unstable Enhance Stone Selection Box x1
Hunting Mana EXP +200% Potion x2
Curious Luminus Box x1
[1st Week] Daily Day 6 Elyon Box x1

 

Ngày 6
[Bind] Epic Set Weapon Fixed Enhance Stone x1
[Account] Blessed Enhance Stone Box x3
[Event] Hunting EXP Gain +200% Potion x2
[1st Week] Daily Day 7 Elyon Box x1

 

Ngày 7
Dull Luminus Box x1