Cập nhật Ruby Shop 28/07/2022

407

Item Tên Giá (Ruby)
Skating Leotard (F) 1,800
1,665
Đến 04/08/2022 (Trước bảo trì)
Skating Skinsuit (M) 1,800
1,665
Đến 04/08/2022 (Trước bảo trì)

 

 


 

Item Tên Giá (Ruby)
Blue Komainu 1,200
Red Komainu 1,200

 

 


 

Item Tên Giá (Ruby)
White Wings Wingsuit 1,200

 

 


 

Thời gian : Đến 04/08/2022 (Trước bảo trì)

  Rune Stone Growth Package
(450 Ruby)
Item Tên
Level 5 Growth Runestone x1
Unstable Catalyst x1
Safe Enhancement Tool x5

 

  Rune Stone Growth Package II
(900 Ruby)
Item Tên
Level 5 Growth Runestone x2
Unstable Catalyst x5
Safe Enhancement Tool x12