Cập nhật Ruby Shop 11/08/2022

344

Item Tên Giá (Ruby)
Guard Warrior Outfit (M) 1,800
1,665
Đến 18/08/2022 (Trước bảo trì)
Guard Warrior Outfit (F) 1,800
1,665
Đến 18/08/2022 (Trước bảo trì)

 

 


Thời gian bán: Tới 18/08/2022 (Trước bảo trì)

Shining Luminous Package I
(3,720 Ruby) (2,400 Ruby)
Item Tên
Luminus Random Box 10+1 x1
Radiant Luminus Converter x1
1,000 Gears x1

 

Shining Luminous Package II
(13,500 Ruby) (8,700 Ruby)
Item Tên
Luminus Random Box 10+1 x2
Brilliant Luminus Converter x1
1,000 Gears x5

 

Shining Luminous Package III
(23,000 Ruby) (12,000 Ruby)
(Giới hạn 1 ID / 1 lần trên 1 Server)
Item Tên
Luminus Random Box 10+1 x5
Radiant Luminus Box x1
Luminus Slot Expansion Ticket x2
Luminus Battle Support Box x3

 


 

Thời gian bán: Đến 25/08/2022 (Trước bảo trì)

Item Tên Giá (Ruby)
Idol Elin Pet Random Box 150
Idol Elin Pet Random Box 10+1 1,500

 

Idol Elin Pet Random Box (Chi tiết)
Pet Registration: Idol Elin (Premium) x1 Pet Registration: Idol Elin (Common) x1
[Tradeable] Radiant Set Enhancement Rate Aid x1 Sealed Weapon Enhancement Reset Scroll (Legendary) x1
Unstable Weapon Enhance Stone x1∼2 Sealed Armor Enhancement Reset Scroll (Legendary) x1
Unstable Armor Enhance Stone x1∼2 Weapon Enhancement Reset Scroll x1∼2
[Account] Unstable Weapon Enhance Stone x1∼2 Armor Enhancement Reset Scroll x1∼2
[Account] Unstable Armor Enhance Stone x1∼2 Sealed Weapon Enhancement Reset Scroll (Epic) x1∼2
Blessed Refined Weapon Enhance Stone x1∼2 Sealed Armor Enhancement Reset Scroll (Epic) x1∼2
Blessed Refined Armor Enhance Stone x1∼2 Epic Equipment Random Effect-Changer x2∼3
[Account] Blessed Refined Weapon Enhance Stone x1∼2 Legendary Equipment Random Effect-Changer x1
[Account] Blessed Refined Armor Enhance Stone x1∼2 Sealed Epic Equipment Random Effect-Changer x2∼3
Epic Random Equipment Effect Lock x6∼10 Sealed Legendary Equipment Random Effect-Changer x1
Legendary Random Equipment Effect Lock x3∼5 Decoration Token x1∼2
Hunting Mana EXP +200% Potion x1∼3 Safe Enhancement Tool x1∼2
Hunting EXP Gain +200% Potion x1∼2 Resurrection Scroll x1∼2
Weapon Enhancement Reset Scroll x1 Death EXP Recovery Scroll x1∼2
Armor Enhancement Reset Scroll x1 Tigris Battle Potion III x1∼2
Premium Pet Skill Change Ticket 10+2  

 

Gear promotion package I
(1,000 Ruby)
(Giới hạn 1 ID / 3 lần trên 1 Server)
Item Tên
[Non-trade] Tigris box I 10+1 x1
10,000 Gears x1

 

Gear promotion package II
(3,000 Ruby)
(Giới hạn 1 ID / 3 lần trên 1 Server / 1 tuần)
Item Tên
[Non-trade] Tigris box I 10+1 x2
Legendary Equipment Random Effect-Changer x1
[Account] Blessed Enhance Stone Box x3
30,000 Gears x1

 

Gear promotion package III
(6,000 Ruby)
(Giới hạn 1 ID / 1 lần trên 1 Server / 1 tuần)
Item Tên
[Non-trade] Tigris box I 10+1 x5
Legendary Reset Scroll Selection Box x1
Legendary Equipment Random Effect-Changer x3
Safe Enhancement Tool x5
[Account] Blessed Enhance Stone Box x5
60,000 Gears x1