Cách nạp tiền và mua Ruby

1111
Cách nạp tiền

1. Đến https://elyon.playpark.com/

2. Nhấn > TOP UP

3. Chọn loại đăng nhập của bạn và nhấp vào “TOP UP”

4. Chọn kênh thanh toán.
(Các phương thức nạp tiền Playmall sẽ được phân tách theo đơn vị tiền tệ của ID đăng nhập.)

5. Sau khi nạp tiền, bạn sẽ nhận được Point (theo đơn vị tiền tệ của bạn.)
Sau đó chọn trò chơi ‘Elyon’ và chọn Gói tiền mặt

6. Sau khi mua gói tiền mặt, bạn sẽ nhận được điểm tiền mặt trong trò chơi.

7. Bạn có thể đổi điểm tiền mặt lấy Ruby.